MĚŘIČE TEPLA || ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKŮ || HYDRONICKÉ VYVAŽOVÁNÍ POTRUBNÍCH SÍTÍ

HYDRONICKÉ VYVAŽOVÁNÍ POTRUBNÍCH SÍTÍ

Co je hydronické vyvážení potrubní sítě?

Hydronické vyvažování je  komplexní soubor teorií, postupů, technologií a součástkové základny, jejichž správným použitím lze dosáhnout optimálních provozních podmínek soustavy. Tyto postupy mají vztah i ke všem komponentám soustavy:

  • Požadovaný průtok musí být dosažen a udržován prakticky ve všech zdrojových jednotkách (kotlích, ohřívácích, chladičích a pod.); tento požadavek je důležitý, jelikož má přímý vliv na účinnost výroby tepelné energie, životnost jednotek a možnosti jejich účinného řízení.
  • Vyvážení průtočných množství podle projektovaných hodnot zajistí, že všechna koncová zařízení obdrží přinejmenším navrhovaná průtočná množství při všech zatíženích a provozních stavech celé tepelné sítě. Celkové distribuční množství teplonosné kapaliny musí odpovídat průtočnému množství zdrojů, jinak by nebylo možné přenést instalovaný výkon.
  • Větve řízené prostřednictvím troj- a čtyřcestných ventilů musí být vyváženy tak, aby si průtočná množství v předávacích uzlech odpovídala z hlediska přenášených tepelných výkonů a pracovních teplot jednotlivých okruhů. Jinak by regulační ventily nemohly pracovat v celém rozsahu svých pracovních zdvihů, což opět vede k tomu, že regulace nepracuje optimálně a dochází ke zbytečným ztrátám tepelné energie.

Hydronicky vyvážená soustava je taková soustava, v níž je plná tepelná pohoda dosažena při minimální energetické náročnosti. Provozní náklady takovéto soustavy jsou za všech okolností minimalizovány a investice vložená na její  hydronické vyvážení se mnohonásobně vrátí.

Naše firma zajišťuje  komplexní servis v oblasti hydronického vyvažování potrubních sítí. Spolupracujeme výhradně s předními výrobci na trhu. K hydronickému vyvážení potrubní sítě používáme nejlepší  a nejmodernější přístroje firmy IMI international: TA CBI II + TA SCOPE. Pravidelně se zúčastňujeme školení výrobců.

Reference: vyvážení potrubních sítí – Teplárna Kadaň a Karlovy Vary

VYHLÁŠKA Č. 194/2007 SB. KTEROU SE STANOVÍ PRAVIDLA PRO VYTÁPĚNÍ A DODÁVKU TEPLÉ VODY, MĚRNÉ UKAZATELE SPOTŘEBY TEPELNÉ ENERGIE PRO VYTÁPĚNÍ A PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A POŽADAVKY NA VYBAVENÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV PŘÍSTROJI REGULUJÍCÍMI A REGISTRUJÍCÍMI DODÁVKU TEPELNÉ ENERGIE

VYHLÁŠKA Č. 194/2007 sb.

VYHLÁŠKA Č. 193/2007 sb.

VYHLÁŠKA Č. 193/2007 sb.

ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE O HYDRONICKÉM VYVAŽOVÁNÍ POTRUBNÍCH SÍTÍ

ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE O HYDRONICKÉM VYVAŽOVÁNÍ POTRUBNÍCH SÍTÍ